Baurecht

 

arch-m Bauprodukte (Rechtliche Regelungen)
www.arch-m.de/info/bauprodukte
Bauordnungen kostenfrei (RANK GmbH)
www.bauordnungen.de
BaurechtsCentrum
www.facebook.com/BaurechtsCentrum?ref=hl
Bauregeln Online (Beuth)
www.bauregeln.de
Bundesanzeiger (Verlag)
www.bundesanzeiger.de
Elektronischer Bundesanzeiger
www.ebundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt
www.bgbl.de
Bundesgesetze (juris)
bundesrecht.juris.de/bundesrecht/index.html
EUR-Lex Europarecht
eur-lex.europa.eu
HOAI.de (Honorarordnung)
www.hoai.de
Notare Bayern - Bauträgermerkblatt
www.notare.bayern.de